• Xslide1
  • Xslide2
  • Xslide3
  • 1
  • 2
  • 3

OBVESTILO STARŠEM, KI OTROKA IZPISUJETE IZ VRTCA

Spoštovani starši,

v primeru, da boste svojega otroka/-e zaradi vstopa v šolo ali zaradi kakšnega drugega razloga izpisali iz vrtca, vas opozarjamo, da morate spremembo sporočiti tudi krajevno pristojnemu centru za socialno delo, najkasneje v osmih dneh od nastanka spremembe z navedbo točnega datuma izpisa.

Pričetek obiskovanja šole s 1. 9. 2018 prav tako pisno sporočite pristojnemu CSD v mesecu avgustu 2018 oz. najkasneje v osmih dneh od nastanka spremembe.

Na podlagi oddaje vaše vloge za spremembo zgoraj navedenih dejstev in okoliščin bo center za socialno delo ponovno odločil o pravici do otroškega dodatka za otroka/-e v družini in tudi znižanega plačila vrtca v primeru, da kateri od otrok vaše družine ostane/-jo v vrtcu.

V nasprotnem primeru ne boste imeli ustrezne odločbe za otroka/-e, ki ostane/-jo v vrtcu in lahko pride do nepravilnega zaračunavanja storitve in s tem do neljubih poračunov.

Prosimo, da ste na zgoraj navedena dejstva pozorni in jih dosledno upoštevate. Za kakršne koli podrobnejše informacije so vam na voljo tudi pri CSD Zagorje ob Savi v času uradnih ur (tel. 05/969 40 70).

Uprava Vrtca Zagorje ob Savi in Center za socialno delo Zagorje ob Savi

 
 

Pridobivanje podatkov od FURS pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo

Obveščamo vas, da je z dnem 6. 4. 2018 v informacijskem sistemu centrov za socialno delo vzpostavljena avtomatska povezava med centri za socialno delo in Finančno upravo Republike Slovenije glede pridobivanja podatkov o plačah oziroma osnovah, od katere so obračunani prispevki za starševsko varstvo. To pomeni, da delodajalcem ne bo več potrebno izpolnjevati podatkov o zaposlitvi in plači na Obrazcu Priloga S-1 za osebe, ki odhajajo na materinski/očetovski/starševski dopust, saj bodo podatke pridobili centri za socialno delo po uradni dolžnosti.
Delodajalcem tudi ne bo treba več potrjevati podatkov o zaposlitvi. Zaposleni bo ta podatek navedel na vlogi, o izrabi materinskega/očetovskega/starševskega dopusta pa mora v skladu z drugim odstavkom 186. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in prvim odstavkom 18. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) obvestiti delodajalca najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom izrabe dopusta.

Novi obrazci za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo:

S-1/3
VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO STARŠEVSKEGA DOPUSTA IN STARŠEVSKEGA NADOMESTILA OČETA, DRUGE OSEBE, ENEGA OD STARIH STARŠEV ALI POSVOJITELJA/ICE

S-1/3-N
VLOGA ZA NAKNADNO UVELJAVITEV PRAVICE DO STARŠEVSKEGA DOPUSTA IN STARŠEVSKEGA NADOMESTILA (ZA OTROKA, KI POTREBUJE POSEBNO NEGO IN VARSTVO)

S-1/1-O
VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO MATERINSKEGA DOPUSTA IN MATERINSKEGA NADOMESTILA OČETA, DRUGE OSEBE ALI ENEGA OD STARIH STARŠEV

S-1/2
VLOGA OČETA / DRUGE OSEBE ZA UVELJAVITEV PRAVIC OB ROJSTVU OTROKA

S-1/1
VLOGA MATERE ZA UVELJAVITEV PRAVIC OB ROJSTVU OTROKA

 

Izplačila avgust

denarne socialne pomoči 21.8.
varstveni dodatek 31.8.
državne in Zoisove štipendije 10.8.
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino 13.8.
pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine  10.8.
prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila 14.8.

Terminski plan izplačil transferjev v letu 2018

 
 

Enotna vstopna točka

Občani Zagorja lahko pomoč ali nasvet glede uveljavljanja in razumevanja svojih pravic iz javnih sredstev zdaj poiščete tudi na enotni vstopni točki.
Več o tem...